ใบเสนอราคา / Quotation

ที่ / REF
วันที่ / Date : 28 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานขาย โทร/Sale Office Tel : 1172 กด 2E-mail : cuvee@cmc.co.th
ชื่อลูกค้า/Customer Name :
ที่อยู่ / Address :
โทรศัพท์ / Tel :
มือถือ / Mobile :
E-mail :
โทรสาร / Fax :
ชั้นที่/Floor : 27อาคาร/Building : The Cuvee Tiwanonเลขที่ห้องชุด/Unit No : 2707พื้นที่/Area : 31.71ประเภท/Type : A2
ที่จอดรถ/Parking Space : - ราคาต่อ ตรม./ Price/sqm : 134,431.00 ราคาต่อ ตรม. สุทธิ /Net Price/sqm : 134,431.00
ราคาขาย/Sale Price : 4,262,807.00 ส่วนลด/Discount : - ราคาสุทธิ/Net Price : 4,262,807.00
โปรโมชั่น / Sales Promotion :

การชำระเงิน / Payment Methods

วันจอง / Reservation Date : 28 กุมภาพันธ์ 2564
2,900.00
บาท / Baht
วันทำสัญญา / Contract Signing Date :28 กุมภาพันธ์ 2564
0.00
บาท / Baht
เงินดาวน์/Down Payment : 0 %
2,900.00
บาท / Baht
ผ่อนดาวน์งวดที่/Installment No :
บาท / Baht
ณ วันโอนกรรมสิทธิ์/Upon unit ownership transfer : 100%
4,259,907.00
บาท / Baht
ตัวอย่างการประมาณการผ่อนชำระธนาคาร วงเงินกู้ : % ที่อัตราดอกเบี้ย : 6.00% ระยะเวลา : 20%
30,600.00
บาท / Baht
Estimated Bank Repayment : up to : % loan quantum , 20-year mortgage at the rate of 6.00%
หมายเหตุ / Remark(s) :
 1. ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีดังต่อไปนี้
  1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะซื้อและผู้ขายชำระเท่ากันทั้งสองฝ่าย
   Ownership transfer fees are equally shared between the Purchaser and the Seller.
  2. ผู้จะซื้อชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้องชุด)
   และเงินประกันมาตรวัดน้ำ 4,000.00 บาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์
   Electricity metre application fees (Subject to condominium unit size) and water metre insurance fees of 4,000.00 Baht shall be paid by the Purchaser upon condominium unit ownership transfer.
  3. เงินกองทุนอาคารชุดอัตรา 200.00 บาท / ตร.ม. (ชำระครั้งเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์)
   Sinking fund at the rate of 200.00 Baht / sqm. (one-time payment by the Purchaser upon ownership transfer)
  4. ค่าจดจำนอ 1% ของวงเงินกู้ชำระให้กับธนาคารที่ยื่นกู้
   1% of the loan amount shall be paid to the bank.
  5. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางอัตรา 65.00 บาท/ตรม. (ชำระล่วงหน้า 12 เดือน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์)
   Maintenance fees of 65.00 Baht/sqm. (12-month advanced payment upon ownership transfer).
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา แบบห้องและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  The company reserves the right to adjust prices, unit plan and conditions as appropriate without prior notice.
ออกโดย / Issued by

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่ 909/1 ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 1172 http://www.cmc.co.th

Address 909/1 5 Floor. 502 Room. Thanon Somdet Phra Chao Tak Sin Road Dao Khanong SubDistrict Thon Buri District Bangkok 10600
Tel 1172 http://www.cmc.co.th FM-MK-20